Bröstcancerförbundet utlyser forsknings- och reseanslag ur Bröstcancerfonden 2018 

Utdelningsbart belopp baseras på 2017 års insamlade medel. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete samt reseanslag. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till fonden.

Utlysningen publiceras på Bröstcancerförbundets hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen. 

Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerfondens forskningskommitté. I forskningskommittén ingår Professor Jan Frisell, Professor Mårten Fernö, Professor Yvonne Brandberg, Professor Per Karlsson, Överläkare och docent Barbro Linderholm, Överläkare och docent Henrik Lindman och Professor Malin Sund.

Från Bröstcancerförbundet deltar ordförande Susanne Dieroff Hay (tillika forskningskommitténs ordförande), vice ordförande Rose-Marie Fredrikson och ledamot Elisabeth Schesny.

Utdelningsbeslut fattas av Bröstcancerförbundets styrelse.

Ansökningstiden för forsknings- och reseanslag 2018 är nu stängd. 

Ny utlysning våren 2019.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen. Läs våra villkor, som du accepterar genom att söka anslag, bidrag och/eller stipendium.

Kortfattad information om behandling av personuppgifter

Fullständig integritetspolicy

 

Forskningsanslag

 1. Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1) projekt. Ansökan ska utgöras av Forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning, metodik/metod och tidplan (max. 3 st A4-sidor). Dessutom en beskrivning av projektets kliniska patientnytta (max. 3 st A4-sidor), samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 st. A4-sida).
 2. Anslaget kan disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år. Projektanslag bör sökas per år, med redogörelse för projektets planerade löptid. Vid ny årsansökan för följande faser i samma projekt ska detta anges i ansökan, som då ska innehålla och redovisa vetenskaplig framgång i projektets förutvarande år samt ekonomisk redovisning över hur tidigare anslag utnyttjats med utdrag från ekonomihållningssystemet från ekonomiavdelning.
 3. Vid stark konkurrens inom samma nivå av vetenskapligt värde och kvalitet samt klinisk nytta, kan forskningskommittén ta hänsyn till den geografiska fördelningen vid bifall.
 4. Huvudsökande eller någon av medsökande ska vara disputerad. Medel kan utdelas till läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, epidemiologer, sjukhusfysiker som har patientkontakt och därmed är kliniskt verksamma inom bröstdiagnostik, bröstkirurgi, onkologi, plastikkirurgi, lymfologi, omvårdnad och psykosocial omvårdnad.
 5. Huvudsökande ska ge en kort beskrivning av sin kliniska verksamhet.
 6. Huvudsökandes egen roll i projektet ska beskrivas i ansökan.
 7. Projektet ska i första hand sökas av projektansvarig forskare.
 8. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt, men skall klart ange för vilka konkreta delmål i det större projektet det sökta anslaget ska användas. Vid fortsatt ansökan ska framgången i delmålen klart redovisas.
 9. Bifallna anslag får ej användas för att betala forskare/personal i form av stipendier.
 10. Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.
 11. Bifallet anslag ska rekvireras på rekvisitionsblankett som finns för nedladdning på Bröstcancerförbundets webbsida.
 12. Etikansökan ska vara färdigbehandlad och godkänd innan utbetalning av bifallen ansökan om forskningsanslag kan utbetalas. (Försäkran lämnas på rekvisitionsblankett).
 13. Sökande ska, på förfrågan från Bröstcancerförbundet, skriva kortare artikel om projektet för Bröstcancerförbundets medlemstidning. Bröstcancerförbundet ska ha rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om beviljat projekt.
 14. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av Bröstcancerförbundet senast angivet datum och klockslag samt vara fullständig vid inlämnandet. 
 15. Observera och följ angivet max. antal sidor för respektive dokument, samt korrekt namnande av dokument.
 16. Projektansökan som blivit avslagen, exv. i ordinarie utdelning får inte sändas in på nytt samma kalenderår (exempelvis i en eventuell extrautlysning).

 

Ansökan

Ansökan görs på Bröstcancerförbundets ansökningsformulär med omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med förtydligande av OH-kostnader.

Bifoga tillsammans med för hand undertecknad och fullständigt ifylld ansökan:

 • Forskningsprogram med beskrivande bakgrund, målsättning och metodik/metod och tidplan (max 3 st. A4-sidor)
 • Beskrivning av projektets kliniska patientnytta (max. 3 st A4-sidor)
 • Populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 st. A4-sida)
 • CV avseende huvudsökande (max 2 st. A4-sidor)
 • Publikationslista, max. senaste fem åren. Samtliga författare relevanta för ansökan

Rubriksätt respektive dokument med ovan angivna definitioner.

 

Beslut

Samtliga beslut sänds av Bröstcancerförbundet till huvudsökandes e-postadress, med begäran om att mottagandet av beskedet bekräftas genom att den sökande svarar på det utsända mailet. Bifallna ansökningar anslås på Bröstcancerförbundets webbplats.

 

Rekvirering av bifallen ansökan

Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras på rekvisitionsblankett, som finns tillgänglig på Bröstcancerförbundets webbplats. Används institutionens egen rekvisition, så ska denna omfatta de uppgifter som efterfrågas i Bröstcancerförbundets rekvisitionsblankett.

 

Ansökningshandlingar mejlas som pdf till peter.winberg@brostcancerforbundet.se 

Senaste ansökningsdag är tisdag 5 juni 2018 klockan 12.00

Beslut meddelas senast måndag 1 oktober 2018.

Bifallen ansökan ska rekvireras senast torsdag 1 november, 2018.

För sent inkommen, inte undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.


 

Reseanslag

Ansökningstiden för forsknings- och reseanslag 2018 är nu stängd. 

Ny utlysning våren 2019.

 1. Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.
 2. Syftet med resan ska vara att öka kunskapen om behandling av bröstcancer.
 3. Mottagaren av reseanslag ska vara yrkesverksam inom diagnostik, behandling, vård, omvårdnad eller rehabilitering av bröstcancerpatienter.
 4. Sökande behöver ej vara disputerad.
 5. Medel som inte utnyttjas till beviljat ändamål ska återbetalas Bröstcancerförbundet. Ej utnyttjat anslag återbetalas till BG 5957-2321 med angivande av text: ”Återbetalning bifallet reseanslag 2018 FÖRNAMN EFTERNAMN” (namn på beviljad sökande)
 6. Mottagaren av reseanslag ska avge reserapport som kan publiceras i Bröstcancerförbundets medlemstidning samt på Bröstcancerförbundets webbplats.
 7. Beslut om bifall eller avslag för reseanslagsansökan fattas i Bröstcancerförbundets styrelsemöte i mitten av september 2018

 

Ansökan

Ansökan görs på Bröstcancerförbundts ansökningsformulär.

 

Bifoga tillsammans med för hand undertecknad och fullständigt ifylld ansökan:

 • Motivering (max 1 A4-sida)
 • CV (max 2 st. A4-sidor)

 
Beslut

Samtliga beslut sänds av Bröstcancerförbundet till huvudsökandes e-postadress, med begäran om att mottagandet av beskedet bekräftas genom att den sökande svarar på det utsända mailet. Bifallna ansökningar anslås på Bröstcancerförbundets webbplats.

Rekvirering av bifallen ansökan

Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras på rekvisitionsblankett, som finns tillgänglig på Bröstcancerförbundets webbplats. Används institutionens egen rekvisition, så ska denna omfatta de uppgifter som efterfrågas i rekvisitionsblanketten.

 

Ansökningshandlingar mejlas som pdf till peter.winberg@brostcancerforbundet.se 

Senaste ansökningsdag är tisdag 5 juni 2018 klockan 12.00

Beslut meddelas senast måndag 1 oktober 2018.

Bifallen ansökan ska rekvireras senast torsdag 1 november, 2018.

Utlysningen publiceras på Bröstcancerförbundets hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.

För sent inkommen, inte undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.